Algemene voorwaarden M4FOUR Nederland B.V.

1 DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: M4FOUR Nederland B.V. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker. Overeenkomst: enige tussen Gebruiker en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

2 OFFERTES
2.1 Elke offerte van de Gebruiker geldt als vrijblijvend, totdat deze door de Opdrachtgever is aanvaard, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Na aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever is sprake van een bindende Overeenkomst.
2.2 Elke offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen na aanbieding van de offerte.

3 ORDERS EN OVEREENKOMSTEN
3.1 De Gebruiker is bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling verschuldigd van 60% van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever zal hiervoor een aanbetalingsfactuur ontvangen. Nadat de betaling van deze factuur door Gebruiker is ontvangen zal de order worden ingepland voor uitvoering (productie).
3.2 In afwijking van de voorgaande bepaling kan worden afgezien van een aanbetaling, met dien verstande dat Gebruiker dan in redelijkheid zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever kan vorderen. Indien de zakelijke Opdrachtgever de gevraagde zekerheid niet verstrekt, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder ten gevolge daarvan schadeplichtig te worden.

4 PRIJS EN LEVERING
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de in de Overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging, genoemde prijzen in ieder geval niet de volgende kosten: a. ontwerp en designkosten; b. kosten voor het bewerken van bestandsformaten die afwijken van door Gebruiker aangeven vereiste bestandsformaten; c. transportkosten; d. montage- en installatiekosten, met inbegrip van de voor montage en installatie benodige materialen, gereedschappen en andere hulpmiddelen; e. belastingen en eventuele heffingen; f. eventuele overige bijkomende kosten die niet expliciet in de Overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging zijn genoemd.
4.2 De levering wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geacht te hebben plaats gevonden: a. indien de zaken door of namens de Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de zaken; of b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken van die vervoerder aan de Opdrachtgever.
4.3 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment van juridische en/of feitelijke levering aan Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan een door Opdrachtgever aangewezen derde.
4.4 Behalve voor door de Opdrachtgever bij de Gebruiker afgehaalde zaken draagt de Gebruiker zorg voor verzekering van de zaken tot het bedrag van de verkoopprijs. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. De kosten voor verzekering kunnen door de Gebruiker worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
4.5 In geval van schade tijdens het vervoer van de zaken, is de Gebruiker gerechtigd om de schade met de verzekeraar af te wikkelen. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient de Opdrachtgever op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te maken. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de Opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden vermeld. De Opdrachtgever dient uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de Gebruiker te melden, op straffe van verval van aanspraken.
4.6 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden door omstandigheden die buiten de macht van de Gebruiker liggen, zal de Gebruiker hiervan binnen 6 werkdagen nadat de beoogde verzenddatum schriftelijk kennis geven aan de Opdrachtgever. De zaken zullen zo spoedig mogelijk alsnog wordt geleverd. Indien levering op korte termijn redelijkerwijs niet mogelijk lijkt, dient de Opdrachtgever de zaken op verzoek van de Gebruiker binnen 14 dagen bij de Gebruiker af te halen. Op de datum van levering begint in dit geval de betalingstermijn te lopen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig overgaat tot afname van de zaken is de Gebruiker gerechtigd om aan de Opdrachtgever de redelijke hiermee gemoeid gaande opslagkosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een minimum van 10% van het totale factuurbedrag geldt.

5 LEVERINGSTERMIJN
5.1 De levertijd wordt door Gebruiker bij benadering vastgesteld. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, zijn alle door de Gebruiker aangegeven levertermijnen en/of -data richtdata en niet bindend voor de Gebruiker. Overschrijding van deze levertermijnen of -data geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Is een termijn van levering overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
5.3 De levertijd gaat in wanneer over alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de Gebruiker, de overeengekomen aanbetaling is ontvangen én Opdrachtgever aan de overige noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft voldaan.
5.4 De Gebruiker is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de in de Overeenkomst de beoogde leveringstermijn met drie maanden is overschreden, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Opdrachtgever.
5.5 De levertijd wordt verlengd met de duur van: a. overschrijding van betalingstermijnen; b. vertraagde aanlevering van benodigde ontwerpen en of bestanden, waaronder mede begrepen het geval dat deze niet voldoen aan de gewenste specificaties; c. overige vertragende omstandigheden die naar hun aard voor risico van de Opdrachtgever behoren te komen.

6 PRIJS EN BETALING
6.1 De overeengekomen prijs is, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en andere heffingen. Bij levering elders zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij ander wordt overeengekomen.
6.2 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De betaaltermijn is een fatale termijn. Ieder beroep op verrekening of opschorting door de Opdrachtgever is uitgesloten.
6.3 Indien tijdige betaling uitblijft is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan aan de Gebruiker de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag en – in afwijking van art. 6:96 lid 4 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten – een bedrag verschuldigd ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 150,- per openstaande factuur.
6.4 In geval de Opdrachtgever met een betaling aan de Gebruiker in gebreke blijft, worden alle (overige) vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
6.5 De Gebruiker is gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling of andere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling c.q. het verschaffen van zekerheid als bedoeld in de vorige zin, is artikel 16 van toepassing.
6.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.7 Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6.8 De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om al hetgeen de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, te verrekenen met enige betaling aan de Opdrachtgever. M4FOUR, november 2017

7 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om andere of aanvullende werkzaamheden te verrichten, zullen partijen zo spoedig mogelijk in onderling overleg treden om de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

8 UITVOERING OVEREENKOMST EN KLACHTEN
8.1 Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2 De Opdrachtgever dient de zaken terstond bij aflevering te controleren en manco’s, beschadigingen e.d., voor zover aanwezig, binnen twee werkdagen na aflevering bij de Gebruiker melden. Reclames dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken door de Opdrachtgever schriftelijk bij de Gebruiker te worden gemeld. Indien deze termijn(en) zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en te zijn geaccepteerd. De afgeleverde zaken wordt eveneens geacht te zijn geaccepteerd indien de Opdrachtgever (een gedeelte van) de zaken heeft doorverkocht, in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken of verwerken.
8.3 Opdrachtgever kan aan door de Gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. geen rechten ontlenen.
8.4 Opdrachtgever is gehouden de door hem ontvangen zet-, druk-of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken.
8.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever verrichte proeven.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 De Gebruiker behoudt zich ten aanzien van alle op grond van Overeenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Opdrachtgever zijn tenietgegaan: a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken; b. de vorderingen inzake door de Gebruiker ter uitvoering van genoemde Overeenkomsten tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden; c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde Overeenkomsten;
9.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Opdrachtgever de betaling daarvan niet heeft aangetoond. Tegenover de Opdrachtgever strekt een uittreksel uit de administratie van de Gebruiker tot volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever geleverd tegenbewijs.
9.3 De Gebruiker is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of de Gebruiker goede gronden heeft om aan te nemen dat de Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Nadat de Gebruiker de betreffende zaken heeft teruggenomen, zal zij de Opdrachtgever crediteren voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de kosten die de terugname met zich meebrengen.
9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Opdrachtgever echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Opdrachtgever mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
9.5 De Opdrachtgever verleent de Gebruiker pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de Overeenkomst met de Gebruiker door hem in de macht van de Gebruiker worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de Gebruiker verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
9.6 Alle door de Gebruiker vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van de Gebruiker, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

10 ANNULERING
10.1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is deze aan de Gebruiker een schadevergoeding verschuldigd van 60% van hetgeen de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. Indien de door de Gebruiker geleden schade groter is dan het voornoemde percentage, dan is de Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de volledige schade door de Opdrachtgever, in plaats van het genoemde percentage.

11 EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK
11.1 Kosten die ontstaan in verband met de uitvoering of voortgang van het werk onder de Overeenkomst en die redelijkerwijs aan de Opdrachtgever toe te rekenen zijn, worden door de Gebruiker bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal door de Gebruiker in redelijkheid worden verrekend.
11.2 Tot meerwerk behoren: alle aanvullende of aangepaste werkzaamheden, die niet in de Overeenkomst zijn begrepen en die door de Opdrachtgever worden verlangd dan wel redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.
11.3 Onder minderwerk wordt verstaan: het in de Overeenkomst overeengekomen werk dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Geen minderwerk zijn onder andere: niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, en snijverlies.

12 OVERMACHT
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke van de wil van de Gebruiker onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, aanslagen, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Gebruiker of haar leveranciers.
12.2 De Gebruiker en de Opdrachtgever zullen elkaar onverwijld waarschuwen indien zich ten aanzien van haar een geval van overmacht voordoet.
12.3 In geval van overmacht kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken jegens de Gebruiker op nakoming en/of schadevergoeding.
12.4 In geval van overmacht zullen partijen trachten een regeling te treffen omtrent de uitvoering van de betrokken Overeenkomst.

13 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
13.1 De Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder het octrooirecht, het modelrecht, het auteursrecht en het merkenrecht. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Gebruiker daartoe bevoegd. De Opdrachtgever dient zich daarvan te onthouden.
13.2 De Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
13.3 Door de Gebruiker verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding of Overeenkomst, maken geen deel uit van deze aanbieding of Overeenkomst en blijven te allen tijde volledig eigendom van Gebruiker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen door Opdrachtgever op verzoek van Gebruiker terstond aan hem te worden teruggegeven.

14 CONFORMITEIT EN GARANTIE
14.1 Tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald, verstrekt de Gebruiker geen enkele garantie ten aanzien van de geleverde producten anders dan de wettelijke garantie (conformiteit).
14.2 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, vormen geen M4FOUR, november 2017 reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever en geven geen recht op schadevergoeding.
14.3 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen al dan niet als van geringe betekenis moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk genomen, tenzij het een individuele zaak betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, of die vanuit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens gebruikelijke normen, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
14.4 Afwijkingen in kleur binnen een redelijke marge ten opzichte van de proef en/of ten gevolge van een afwijking in de slijtlaag kunnen nimmer reden vormen tot afkeuring zowel in fysieke, bouwkundige als esthetische zin.
14.5 Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
15.1 Indien Gebruiker jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
15.2 Gebruiker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor immateriële schade en indirecte schade, daaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.3 Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in verband met de betreffende Overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen, tenzij de Gebruiker ter dekking van de betreffende schade een uitkering van de verzekeraar heeft ontvangen, in welk geval de aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever is beperkt tot maximaal het door de verzekeraar aan de Gebruiker uitgekeerde bedrag.
15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden; b. een bedrag gelijk aan de redelijke kosten om de wanprestatie als zodanig te herstellen, tenzij deze kosten van herstel niet in verhouding staan tot de daaruit voortvloeiende schade; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.5 De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de Gebruiker niet kende noch behoorde te kennen, of die binnen de gebruikelijke productierisico’s vallen, zoals het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van (lucht)vochtigheid, warmte, koude of schommelingen daarin, de samenstelling of onvoldoende vlakte van de (tussenen/ of onder)vloer, tenzij deze onder- of tussenvloer door de Gebruiker is aangebracht.
15.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

16 OPSCHORTING EN ONTBINDING
16.1 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is de Gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
16.2 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de Gebruiker gesloten Overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Gebruiker te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de Gebruiker gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze Overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat de Gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de Gebruiker verder toekomende rechten.
16.3 Gedurende de opschorting is de Gebruiker bevoegd en aan het einde daarvan is de Gebruiker verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

17 MELDINGSPLICHT OPDRACHTGEVER
17.1 De Opdrachtgever stelt de Gebruiker onverwijld op de hoogte indien hij kennisneemt van het voornemen van derden een gerechtelijke procedure aanhangig te maken en de vordering van deze klant(en) is gebaseerd op het standpunt dat de door de Opdrachtgever geleverde producten niet voldoen aan de tussen de Opdrachtgever en de klant(en) gesloten overeenkomst (non-conformiteit).

18 BELASTINGEN
18.1 Alle door de Gebruiker genoemde koopprijzen of anderszins genoteerde prijzen zijn exclusief, en derhalve te vermeerderen, met BTW, dan wel andere eventuele ter zake de desbetreffende transactie verschuldigde belastingen en heffingen, zoals import- en exportheffingen.

19 VRIJWARINGEN
19.1 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
19.2 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

20 WERKING, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
20.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de Gebruiker worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen gelden voor alle aanbiedingen en Overeenkomsten die tot stand komen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Opdrachtgever.
20.2 Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Gebruiker. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
20.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.